Sveučilište u Mostaru

U sastavu Sveučilišta u Mostaru danas djeluje deset fakulteta, jedna akademija, devet instituta, Sveučilišna knjižnica i Studentski centar.

Na Sveučilištu studira oko 16000 studenata. Nastava se izvodi na preddiplomskim, diplomskim, poslijediplomskim i stručnim studijima. U realizaciji nastavnoga procesa sudjeluje više od 1000 nastavnika i suradnika te preko 150 zaposlenika koji obavljaju stručno-administrativne, pomoćne i tehničke poslove.

Sveučilište u Mostaru svoju misiju temelji na zadaćama koje su definirane Zakonom i Statutom Sveučilišta u Mostaru te Zakonom o visokom obrazovanju. Sveučilište ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad te razvija umjetničko i tehnološko stvaralaštvo. Uz provođenje preddiplomskoga, diplomskoga i poslijediolomskoga obrazovanja utemeljenog na znanstvenim, umjetničkim i razvojnim istraživanjima, zadaća je Sveučilišta i prijenos znanja na gospodarstvo i društvo općenito. Sveučilište donosi strateške odluke za poticanje razvoja znanosti, nastavnoga programa, stručnoga rada i razvojnih planova prema vanjskim partnerima u znanstvenim aktivnostima i visokome obrazovanju. Sveučilište osigurava i provodi mehanizme za mobilnost studenata i nastavnika, racionalno korištenje ljudskih i materijalnih resursa uz stalni nadzor kvalitete, konkurentnosti i međunarodne kompetitivnosti znanstvenoga, nastavnoga, umjetničkoga i stručnog rada.

Sveučilište u Mostaru bit će razvijeno u suvremenu visokoobrazovnu ustanovu uključenu u europski visokoobrazovni i istraživački prostor te će zahvaljujući jakoj povezanosti znanstvenoistraživačkoga i obrazovnoga procesa provoditi kvalitetnu i učinkovitu izobrazbu zasnovanu na rezultatima učenja i koncepciji cjeloživotnoga učenja. Sveučilišni obrazovni proces treba biti prepoznatljiv po izvrsnosti na lokalnoj, državnoj i internacionalnoj razini. Znanstveno-istraživački rad na Sveučilištu temeljit će se na znanstvenoj izvrsnosti definiranoj međunarodnim pokazateljima i jačoj integriranosti s obrazovnim procesom na svim razinama, a posebice na poslijediplomskim studijima. Zahvaljujući novim idejama i tehnološkim rješenjima, kritičkomu promišljanju i kreativnosti, Sveučilište će postati jedan od ključnih pokretača gospodarstva i održivoga razvoja istodobno promičući i radeći na očuvanju kulturnoga i povijesnoga nasljeđa društvene zajednice iz koje je nastalo.

Službene mrežne stranice: http://sve-mo.ba/


Top